心经全文网

《大方广佛华严经注音》05

fù cì pǔ xián pú sà mï hē sà rù bù sī yì xiâ tuō mãn fāngbiàn hǎi rù rú lái gōng dã hǎi复次,普贤菩萨摩诃萨,入不思议解脱门方便海,入如来功德海。suǒ wâi yǒu xiâ tuō mãn míng yán jìng yī ...
《大方广佛华严经注音》05

《大方广佛华严经注音》07

þr shí pǔ xián pú sà mï hý sà yú rú lái qián zuî lián huü zàng shÿ zǐ zhÿ zuî chãng fï shãn lì尔时,普贤菩萨摩诃萨于如来前,坐莲华藏师子之座,承佛神力,rù yú sün mâi cǐ sün mâi míng yí qi...
《大方广佛华严经注音》07

《大方广佛华严经注音》02

ěr shí rú lái dào chǎngzhîng hǎi xī yǐ yún jí wú biān pǐn lâi zhōu zā biàn mǎn xíng sâ bù cïng尔时,如来道场 众海,悉已云集;无边品类,周匝遍满;形色部从,gâ gâ chā biã suí suǒ lái fāng qīn j...
《大方广佛华严经注音》02

《大方广佛华严经注音》06

ěr shí zhū pú sà jí yí qiâ shì jiān zhǔ zuî shì sī wãi yún hã shì zhū fï dì yún hã shì zhū尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:云何是诸佛地?云何是诸fï jìng jiâ yún hã shì zhū fï jiā chí yú...
《大方广佛华严经注音》06

《大方广佛华严经注音》01

rú shì wǒ wãn yì shí fï zài mï jiã tí guï ā lán ruî fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ chãngzhâng juã如是我闻:一时,佛在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成 正觉。qí dì jiān gù jīn gāng suǒ chãng shàn...
《大方广佛华严经注音》01

《大方广佛华严经注音》09

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zhîng yán zhū fï zǐ cǐ wú biānmiào huā guāngxiāngshuǐ hǎi dōng cì尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此无边妙华光 香水海东,次yǒu xiāngshuǐ hǎi míng lí gîu yàn z...
《大方广佛华严经注音》09

《大方广佛华严经注音》03

fù cì chí guï qián tà pï wáng dã zì zài fāngbiàn shâ yí qiâ zhîngshēng xiâ tuō mãn shù guāngqián tà复次,持国乾闼婆王,得自在方便摄一切众 生解脱门;树光乾闼pï wáng dã pǔ jiàn yí qiâ gōng dã ...
《大方广佛华严经注音》03

《大方广佛华严经注音》08

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zhîng yán zhū fï zǐ cǐ huā zàngzhuāng yán shì jiâ hǎi shì pí尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此华藏 庄 严世界海,是毗lú zhē nà rú lái wǎng xī yú shì jiâ hǎi ...
《大方广佛华严经注音》08

《大方广佛华严经注音》04

fù cì pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ shãn dã xī chú yí qiâ shì jiān àn xiâ tuō mãn pǔ jí guāngchuáng zhǔ复次,普光焰藏主火神,得悉除一切世间暗解脱门;普集光 幢 主huǒ shãn dã nãng xī yí qiâ zhîngsh...
《大方广佛华严经注音》04

《大方广佛华严经注音》10

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zhîng yán zhū fï zǐ bǐ lí gîu yàn zàngxiāngshuǐ hǎi dōng cì尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!彼离垢焰藏香水海东,次yǒu xiāngshuǐ hǎi míng biàn huà wēi miàoshēn...
《大方广佛华严经注音》10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 版权所有:心经全文网