心经全文网

十善业道经注音

十善业道经注音

rú shì wǒ wén:yī shí,fó zài suō jié luó lóng gōng,

如是我闻:一时,佛在娑竭罗龙宫,

yǔ bā qiān dà bǐ qiū zhòng,sān wàn èr qiān pú sà mó hē sà jù。

与八千大比丘众,三万二千菩萨摩诃萨俱。

ěr shí shì zūn gào lóng wáng yán:yí qiè zhòng shēng,xīn xiǎng yì gù,

尔时世尊告龙王言:一切众生,心想异故,

zào yè yì yì,yóu shì gù yǒu zhū qù lún zhuǎn。lóng wáng,

造业亦异,由是故有诸趣轮转。龙王,

rǔ jiàn cǐ huì jí dà hǎi zhōng,xíng sè zhǒng lèi gè bié bù yé?

汝见此会及大海中,形色种类各别不耶?

rú shì yí qiè,mǐ bù yóu xīn zào shàn bú shàn shēn yè、yǔ yè、yì yè suǒ zhì。

如是一切,靡不由心造善不善身业、语业、意业所致。

ér xīn wú sè bù kě jiàn qǔ,dàn shì xū wàng zhū fǎ jí qǐ,

而心无色不可见取,但是虚妄诸法集起,

bì jìng wú zhǔ wú wǒ wǒ suǒ。suī gè suí yè suǒ xiàn bù tóng,

毕竟无主无我我所。虽各随业所现不同,

ér shí yú zhōng wú yǒu zuò zhě,gù yí qiè fǎ jiē bù sī yì,zì xìng rú huàn。

而实于中无有作者,故一切法皆不思议,自性如幻。

zhì zhě zhī yǐ,yīng xiū shàn yè,yǐ shì suǒ shēng yùn、chù、jiè děng,

智者知已,应修善业,以是所生蕴、处、界等,

jiē xī duān zhèng,jiàn zhě wú yàn。

皆悉端正,见者无厌。

lóng wáng,rǔ guān fó shēn,cóng bǎi qiān yì fú dé suǒ shēng,

龙王,汝观佛身,从百千亿福德所生,

zhū xiàng zhuāng yán,guāng míng xiǎn yào,bì zhū dà zhòng,

诸相庄严,光明显曜,蔽诸大众,

shè wú liàng yì zì zài fàn wáng,xī bú fù xiàn。

设无量亿自在梵王,悉不复现。

qí yǒu zhān yǎng rú lái shēn zhě,mò bú mù xuàn。

其有瞻仰如来身者,莫不目眩。

rǔ yòu guān cǐ zhū dà pú sà,miào sè yán jìng,

汝又观此诸大菩萨,妙色严净,

yí qiè jiē yóu xiū jí shàn yè fú dé ér shēng。

一切皆由修集善业福德而生。

yòu zhū tiān lóng bā bù zhòng děng,dà wēi shì zhě,

又诸天龙八部众等,大威势者,

yì yīn shàn yè fú dé suǒ shēng。jīn dà hǎi zhōng suǒ yǒu zhòng shēng,

亦因善业福德所生。今大海中所有众生,

xíng sè cū bǐ,huò dà huò xiǎo,jiē yóu zì xīn zhǒng zhǒng xiǎng niàn,

形色粗鄙,或大或小,皆由自心种种想念,

zuò shēn、yǔ、yì zhū bú shàn yè,shì gù suí yè gè zì shòu bào。

作身、语、意诸不善业,是故随业各自受报。

rǔ jīn dāng yīng rú shì xiū xué,yì lìng zhòng shēng liǎo dá yīn guǒ,

汝今当应如是修学,亦令众生了达因果,

xiū xí shàn yè。rǔ dāng yú cǐ zhèng jiàn bú dòng,

修习善业。汝当于此正见不动,

wù fù duò zài duàn cháng jiàn zhōng。yú zhū fú tián,huān xǐ jìng yǎng。

勿复堕在断常见中。于诸福田,欢喜敬养。

shì gù rǔ děng yì dé rén tiān zūn jìng gòng yǎng。

是故汝等亦得人天尊敬供养。

lóng wáng,dāng zhī pú sà yǒu yī fǎ,néng duàn yí qiè zhū è dào kǔ。

龙王,当知菩萨有一法,能断一切诸恶道苦。

hé děng wéi yī?wèi yú zhòu yè cháng niàn sī wéi guān chá shàn fǎ,

何等为一?谓于昼夜常念思惟观察善法,

lìng zhū shàn fǎ niàn niàn zēng zhǎng,bù róng háo fēn bú shàn jiàn zá。

令诸善法念念增长,不容毫分不善间杂。

shì jí néng lìng zhū è yǒng duàn,shàn fǎ yuán mǎn,

是即能令诸恶永断,善法圆满,

cháng dé qīn jìn zhū fó pú sà jí yú shèng zhòng。yán shàn fǎ zhě:

常得亲近诸佛菩萨及余圣众。言善法者:

wèi rén tiān shēn、shēng wén pú tí、dú jué pú tí、wú shàng pú tí,

谓人天身、声闻菩提、独觉菩提、无上菩提,

jiē yī cǐ fǎ、yǐ wéi gēn běn、ér dé chéng jiù,gù míng shàn fǎ。

皆依此法、以为根本、而得成就,故名善法。

cǐ fǎ jí shì shí shàn yè dào。hé děng wéi shí?wèi néng yǒng lí shā shēng、

此法即是十善业道。何等为十?谓能永离杀生、

tōu dào、xié xíng、wàng yǔ、liǎng shé、è kǒu、qǐ yǔ、tān yù、

偷盗、邪行、妄语、两舌、恶口、绮语、贪欲、

chēn huì、xié jiàn。

嗔恚、邪见。

lóng wáng,ruò lí shā shēng,jí dé chéng jiù shí lí nǎo fǎ。

龙王,若离杀生,即得成就十离恼法。

hé děng wéi shí?yī、yú zhū zhòng shēng pǔ shī wú wèi;

何等为十?一、于诸众生普施无畏;

èr、cháng yú zhòng shēng qǐ dà cí xīn;

二、常于众生起大慈心;

sān、yǒng duàn yí qiè chēn huì xí qì;sì、shēn cháng wú bìng;

三、永断一切嗔恚习气;四、身常无病;

wǔ、shòu mìng cháng yuǎn;liù、héng wéi fēi rén zhī suǒ shǒu hù;

五、寿命长远;六、恒为非人之所守护;

qī、cháng wú è mèng qǐn jiào kuài lè;

七、常无恶梦寝觉快乐;

bā、miè chú yuàn jié zhòng yuàn zì jiě;jiǔ、wú è dào bù;

八、灭除怨结众怨自解;九、无恶道怖;

shí、mìng zhōng shēng tiān。shì wéi shí。

十、命终生天。是为十。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé fó suí xīn zì zài shòu mìng。

后成佛时,得佛随心自在寿命。

fù cì lóng wáng,ruò lí tōu dào,jí dé shí zhǒng kě bǎo xìn fǎ。

复次龙王,若离偷盗,即得十种可保信法。

hé děng wéi shí?yī、zī cái yíng jī,wáng zéi shuǐ huǒ jí fēi ài zǐ bù néng sàn miè;

何等为十?一、资财盈积,王贼水火及非爱子不能散灭;

èr、duō rén ài niàn;sān、rén bù qī fù;sì、shí fāng zàn měi;

二、多人爱念;三、人不欺负;四、十方赞美;

wǔ、bù yōu sǔn hài;liù、shàn míng liú bù;qī、chǔ zhòng wú wèi;

五、不忧损害;六、善名流布;七、处众无畏;

bā、cái mìng sè lì ān lè,biàn cái jù zú wú quē;jiǔ、cháng huái shī yì;

八、财命色力安乐,辩才具足无缺;九、常怀施意;

shí、mìng zhōng shēng tiān。shì wéi shí。

十、命终生天。是为十。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé zhèng qīng jìng dà pú tí zhì。

后成佛时,得证清净大菩提智。

fù cì lóng wáng,ruò lí xié xíng,jí dé sì zhòng zhì suǒ zàn fǎ。

复次龙王,若离邪行,即得四种智所赞法。

hé děng wéi sì?yī、zhū gēn tiáo shùn;èr、yǒng lí xuān diào;

何等为四?一、诸根调顺;二、永离喧掉;

sān、shì suǒ chēng tàn;sì、qī mò néng qīn。shì wéi sì。

三、世所称叹;四、妻莫能侵。是为四。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé fó zhàng fū yǐn mì zàng xiàng。

后成佛时,得佛丈夫隐密藏相。

fù cì lóng wáng,ruò lí wàng yǔ,jí dé bā zhǒng tiān suǒ zàn fǎ。

复次龙王,若离妄语,即得八种天所赞法。

hé děng wéi bā?yī、kǒu cháng qīng jìng,yōu bō huā xiāng;

何等为八?一、口常清净,优钵华香;

èr、wéi zhū shì jiān zhī suǒ xìn fú;sān、fā yán chéng zhèng,rén tiān jìng ài;

二、为诸世间之所信服;三、发言成证,人天敬爱;

sì、cháng yǐ ài yǔ ān wèi zhòng shēng;wǔ、dé shèng yì lè,sān yè qīng jìng;

四、常以爱语安慰众生;五、得胜意乐,三业清净;

liù、yán wú wù shī,xīn cháng huān xǐ;qī、fā yán zūn zhòng,

六、言无误失,心常欢喜;七、发言尊重,

rén tiān fèng xíng;bā、zhì huì shū shèng,wú néng zhì fú。shì wéi bā。

人天奉行;八、智慧殊胜,无能制伏。是为八。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,jí dé rú lái zhēn shí yǔ。

后成佛时,即得如来真实语。

fù cì lóng wáng,ruò lí liǎng shé,jí dé wǔ zhǒng bù kě huài fǎ。

复次龙王,若离两舌,即得五种不可坏法。

hé děng wéi wǔ?yī、dé bú huài shēn,wú néng hài gù;

何等为五?一、得不坏身,无能害故;

èr、dé bú huài juàn shǔ,wú néng pò gù;sān、dé bú huài xìn,

二、得不坏眷属,无能破故;三、得不坏信,

shùn běn yè gù;sì、dé bú huài fǎ xíng,suǒ xiū jiān gù gù;

顺本业故;四、得不坏法行,所修坚固故;

wǔ、dé bú huài shàn zhī shí,bù kuáng huò gù。shì wéi wǔ。

五、得不坏善知识,不诳惑故。是为五。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé zhèng juàn shǔ,zhū mó wài dào bù néng jǔ huài。

后成佛时,得正眷属,诸魔外道不能沮坏。

fù cì lóng wáng,ruò lí è kǒu,jí dé chéng jiù bā zhǒng jìng yè。

复次龙王,若离恶口,即得成就八种净业。

hé děng wéi bā?yī、yán bù guāi dù;èr、yán jiē lì yì;sān、yán bì qì lǐ;

何等为八?一、言不乖度;二、言皆利益;三、言必契理;

sì、yán cí měi miào;wǔ、yán kě chéng lǐng;liù、yán zé xìn yòng;

四、言词美妙;五、言可承领;六、言则信用;

qī、yán wú kě jī;bā、yán jìn ài yào。shì wéi bā。

七、言无可讥;八、言尽爱乐。是为八。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,jù zú rú lái fàn yīn shēng xiàng。

后成佛时,具足如来梵音声相。

fù cì lóng wáng,ruò lí qǐ yǔ,jí dé chéng jiù sān zhǒng jué dìng。

复次龙王,若离绮语,即得成就三种决定。

hé děng wéi sān?yī、dìng wéi zhì rén suǒ ài;

何等为三?一、定为智人所爱;

èr、dìng néng yǐ zhì rú shí dá wèn;sān、dìng yú rén tiān wēi dé zuì shèng,

二、定能以智如实答问;三、定于人天威德最胜,

wú yǒu xū wàng。shì wéi sān。

无有虚妄。是为三。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé rú lái zhū suǒ shòu jì,jiē bù táng juān。

后成佛时,得如来诸所授记,皆不唐捐。

fù cì lóng wáng,ruò lí tān yù,jí dé chéng jiù wǔ zhǒng zì zài。

复次龙王,若离贪欲,即得成就五种自在。

hé děng wéi wǔ?yī、sān yè zì zài,zhū gēn jù zú gù;

何等为五?一、三业自在,诸根具足故;

èr、cái wù zì zài,yí qiè yuàn zéi bù néng duó gù;sān、fú dé zì zài,

二、财物自在,一切怨贼不能夺故;三、福德自在,

suí xīn suǒ yù wù jiē bèi gù;sì、wáng wèi zì zài,

随心所欲物皆备故;四、王位自在,

zhēn qí miào wù jiē fèng xiàn gù;wǔ、suǒ huò zhī wù,

珍奇妙物皆奉献故;五、所获之物,

guò běn suǒ qiú bǎi bèi shū shèng,yóu yú xī shí,bù qiān jí gù。

过本所求百倍殊胜,由于昔时,不悭嫉故。

shì wéi wǔ。ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

是为五。若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,sān jiè tè zūn,jiē gòng jìng yǎng。

后成佛时,三界特尊,皆共敬养。

fù cì lóng wáng,ruò lí chēn huì,jí dé bā zhǒng xǐ yuè xīn fǎ。

复次龙王,若离嗔恚,即得八种喜悦心法。

hé děng wéi bā?yī、wú sǔn nǎo xīn;èr、wú chēn huì xīn;

何等为八?一、无损恼心;二、无嗔恚心;

sān、wú zhèng sòng xīn;sì、róu hé zhì zhí xīn;wǔ、dé shèng zhě cí xīn;

三、无诤讼心;四、柔和质直心;五、得圣者慈心;

liù、cháng zuò lì yì,ān zhòng shēng xīn;qī、shēn xiàng duān yán,

六、常作利益,安众生心;七、身相端严,

zhòng gòng zūn jìng;bā、yǐ hé rěn gù,sù shēng fàn shì。shì wéi bā。

众共尊敬;八、以和忍故,速生梵世。是为八。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,dé wú ài xīn,guān zhě wú yàn。

后成佛时,得无碍心,观者无厌。

fù cì lóng wáng,ruò lí xié jiàn,jí dé chéng jiù shí gōng dé fǎ。

复次龙王,若离邪见,即得成就十功德法。

hé děng wéi shí?yī、dé zhēn shàn yì lè,zhēn shàn děng lǚ;

何等为十?一、得真善意乐,真善等侣;

èr、shēn xìn yīn guǒ,níng yǔn shēn mìng,zhōng bú zuò è;

二、深信因果,宁殒身命,终不作恶;

sān、wéi guī yī fó,fēi yú tiān děng;sì、zhí xīn zhèng jiàn,

三、惟归依佛,非余天等;四、直心正见,

yǒng lí yí qiè jí xiōng yí wǎng;wǔ、cháng shēng rén tiān,bù gēng è dào;

永离一切吉凶疑网;五、常生人天,不更恶道;

liù、wú liàng fú huì,zhuǎn zhuǎn zēng shèng;qī、yǒng lí xié dào,

六、无量福慧,转转增胜;七、永离邪道,

xíng yú shèng dào;bā、bù qǐ shēn jiàn,shě zhū è yè;

行于圣道;八、不起身见,舍诸恶业;

jiǔ、zhù wú ài jiàn;shí、bú duò zhū nàn。shì wéi shí。

九、住无碍见;十、不堕诸难。是为十。

ruò néng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若能回向阿耨多罗三藐三菩提者,

hòu chéng fó shí,sù zhèng yí qiè fó fǎ,chéng jiù zì zài shén tōng。

后成佛时,速证一切佛法,成就自在神通。

ěr shí,shì zūn fù gào lóng wáng yán:ruò yǒu pú sà yī cǐ shàn yè,

尔时,世尊复告龙王言:若有菩萨依此善业,

yú xiū dào shí,néng lí shā hài,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

于修道时,能离杀害,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,cháng shòu wú yāo,bù wéi yí qiè yuàn zéi sǔn hài。

无能侵夺,长寿无夭,不为一切怨贼损害。

lí bù yǔ qǔ,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,wú néng qīn duó,

离不与取,而行施故,常富财宝,无能侵夺,

zuì shèng wú bǐ,xī néng bèi jí zhū fó fǎ zàng。lí fēi fàn xíng,

最胜无比,悉能备集诸佛法藏。离非梵行,

ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,wú néng qīn duó,qí jiā zhí shùn,

而行施故,常富财宝,无能侵夺,其家直顺,

mǔ jí qī zǐ,wú yǒu néng yǐ yù xīn shì zhě。lí xū kuáng yǔ,ér xíng shī gù,

母及妻子,无有能以欲心视者。离虚诳语,而行施故,

cháng fù cái bǎo,wú néng qīn duó,lí zhòng huǐ bàng,shè chí zhèng fǎ,

常富财宝,无能侵夺,离众毁谤,摄持正法,

rú qí shì yuàn,suǒ zuò bì guǒ。lí lí jiàn yǔ,ér xíng shī gù,

如其誓愿,所作必果。离离间语,而行施故,

cháng fù cái bǎo,wú néng qīn duó,juàn shǔ hé mù,tóng yī zhì yào,

常富财宝,无能侵夺,眷属和睦,同一志乐,

héng wú guāi zhèng。lí cū è yǔ,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

恒无乖诤。离粗恶语,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,yí qiè zhòng huì,huān xǐ guī yī,yán jiē xìn shòu,

无能侵夺,一切众会,欢喜皈依,言皆信受,

wú wéi jù zhě。lí wú yì yǔ,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

无违拒者。离无义语,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,yán bù xū shè,rén jiē jìng shòu,néng shàn fāng biàn,

无能侵夺,言不虚设,人皆敬受,能善方便,

duàn zhū yí huò。lí tān qiú xīn,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

断诸疑惑。离贪求心,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,yí qiè suǒ yǒu,xī yǐ huì shě,xìn jiě jiān gù,

无能侵夺,一切所有,悉以慧舍,信解坚固,

jù dà wēi lì。lí fèn nù xīn,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

具大威力。离忿怒心,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,sù zì chéng jiù,wú ài xīn zhì,zhū gēn yán hǎo,

无能侵夺,速自成就,无碍心智,诸根严好,

jiàn jiē jìng ài。lí xié dǎo xīn,ér xíng shī gù,cháng fù cái bǎo,

见皆敬爱。离邪倒心,而行施故,常富财宝,

wú néng qīn duó,héng shēng zhèng jiàn jìng xìn zhī jiā,jiàn fó wén fǎ,

无能侵夺,恒生正见敬信之家,见佛闻法,

gòng yǎng zhòng sēng,cháng bù wàng shī dà pú tí xīn。

供养众僧,常不忘失大菩提心。

shì wéi dà shì xiū pú sà dào shí,xíng shí shàn yè,yǐ shī zhuāng yán,

是为大士修菩萨道时,行十善业,以施庄严,

suǒ huò dà lì rú shì。

所获大利如是。

lóng wáng,jǔ yào yán zhī:xíng shí shàn dào,yǐ jiè zhuāng yán gù,

龙王,举要言之:行十善道,以戒庄严故,

néng shēng yí qiè fó fǎ yì lì,mǎn zú dà yuàn。rěn rǔ zhuāng yán gù,

能生一切佛法义利,满足大愿。忍辱庄严故,

dé fó yuán yīn,jù zhòng xiàng hǎo。jīng jìn zhuāng yán gù,

得佛圆音,具众相好。精进庄严故,

néng pò mó yuàn,rù fó fǎ zàng。dìng zhuāng yán gù,

能破魔怨,入佛法藏。定庄严故,

néng shēng niàn、huì、cán kuì、qīng ān。huì zhuāng yán gù,

能生念、慧、惭愧、轻安。慧庄严故,

néng duàn yí qiè fēn bié wàng jiàn。

能断一切分别妄见。

cí zhuāng yán gù,yú zhū zhòng shēng,bù qǐ nǎo hài。

慈庄严故,于诸众生,不起恼害。

bēi zhuāng yán gù,mǐn zhū zhòng shēng,cháng bù yàn shě。

悲庄严故,愍诸众生,常不厌舍。

xǐ zhuāng yán gù,jiàn xiū shàn zhě,xīn wú xián jí。shě zhuāng yán gù,

喜庄严故,见修善者,心无嫌嫉。舍庄严故,

yú shùn wéi jìng,wú ài huì xīn。sì shè zhuāng yán gù,

于顺违境,无爱恚心。四摄庄严故,

cháng qín shè huà yí qiè zhòng shēng。niàn chù zhuāng yán gù,

常勤摄化一切众生。念处庄严故,

shàn néng xiū xí sì niàn chù guān。zhèng qín zhuāng yán gù,

善能修习四念处观。正勤庄严故,

xī néng duàn chú yí qiè bú shàn fǎ,chéng yí qiè shàn fǎ。

悉能断除一切不善法,成一切善法。

shén zú zhuāng yán gù,héng lìng shēn xīn qīng ān kuài lè。

神足庄严故,恒令身心轻安快乐。

wǔ gēn zhuāng yán gù,shēn xìn jiān gù,jīng qín fěi xiè,

五根庄严故,深信坚固,精勤匪懈,

cháng wú mí wàng,jì rán tiáo shùn,duàn zhū fán nǎo。

常无迷妄,寂然调顺,断诸烦恼。

lì zhuāng yán gù,zhòng yuàn jìn miè,wú néng huài zhě。

力庄严故,众怨尽灭,无能坏者。

jué zhī zhuāng yán gù,cháng shàn jué wù yí qiè zhū fǎ。

觉支庄严故,常善觉悟一切诸法。

zhèng dào zhuāng yán gù,dé zhèng zhì huì cháng xiàn zài qián。

正道庄严故,得正智慧常现在前。

zhǐ zhuāng yán gù,xī néng dí chú yí qiè jié shǐ。guān zhuāng yán gù,

止庄严故,悉能涤除一切结使。观庄严故,

néng rú shí zhī zhū fǎ zì xìng。fāng biàn zhuāng yán gù,

能如实知诸法自性。方便庄严故,

sù dé chéng mǎn,wéi wú wéi lè。

速得成满,为无为乐。

lóng wáng,dāng zhī cǐ shí shàn yè,nǎi zhì néng lìng shí lì、wú wèi、

龙王,当知此十善业,乃至能令十力、无畏、

shí bā bú gòng,yí qiè fó fǎ,jiē dé yuán mǎn,

十八不共,一切佛法,皆得圆满,

shì gù rǔ děng yīng qín xiū xué。lóng wáng,pì rú yí qiè chéng yì jù luò,

是故汝等应勤修学。龙王,譬如一切城邑聚落,

jiē yī dà dì ér dé ān zhù,yí qiè yào cǎo huì mù cóng lín,

皆依大地而得安住,一切药草卉木丛林,

yì jiē yī dì ér dé shēng cháng。cǐ shí shàn dào,yì fù rú shì。

亦皆依地而得生长。此十善道,亦复如是。

yí qiè rén tiān,yī zhī ér lì,yí qiè shēng wén,dú jué pú tí、zhū pú sà xíng,

一切人天,依之而立,一切声闻,独觉菩提、诸菩萨行,

yí qiè fó fǎ,xián gòng yī cǐ shí shàn dà dì ér dé chéng jiù,ruò lí shí shàn yè,

一切佛法,咸共依此十善大地而得成就,若离十善业,

yù xiū xing zhèng guǒ,pì rú kōng zhōng jiàn lóu gé huò zhòng dào zī,

欲修行正果,譬如空中建楼阁或种稻子,

yù chéng jiù shēng zhǎng,wú yǒu shì chù。

欲成就生长,无有是处。

fó shuō cǐ jīng yǐ,suō jié luó lóng wáng jí zhū dà zhòng,

佛说此经已,娑竭罗龙王及诸大众,

yí qiè shì jiān tiān、rén、ā xiū luó děng,jiē dà huān xǐ,xìn shòu fèng xíng。

一切世间天、人、阿修罗等,皆大欢喜,信受奉行。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经全文网