心经全文网

佛说八大人觉经注音

后汉沙门安世高 译

佛说八大人觉经注音

wéi fó dì zǐ , cháng yú zhòu yè , zhì xīn sòng nìan bā dà rén jué :

为佛弟子,常于昼夜,至心诵念八大人觉:

dì yī jué wù : shì jiān wú cháng ;

第一觉悟:世间无常;

guó tǔ wēi cuì , sì dà kǔ kōng , wǔ yīn wú wǒ , shēng mìe bìan yì , xū wěi wú zhǔ ,

国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,

xīn shì è yuán , xíng wéi zuì sǒu , rú shì guān chá , jiàn lí shēng sǐ .

心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死。

dì èr jué zhī : duō yù wéi kǔ ;

第二觉知:多欲为苦;

shēng sǐ pí láo , cóng tān yù qǐ , shǎo yù wú wéi , shēn xīn zì zài ;

生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在;

dì sān jué zhī : xīn wú yàn zú , wéi dé duō qiú , zēng zhǎng zuì è ;

第三觉知:心无厌足,惟得多求,增长罪恶;

pǘ sà bù ě , cháng nìan zhī zú , ān pín shǒu dào , wéi huì shì yè .

菩萨不尔,常念知足,安贫守道,惟慧是业。

dì sì jué zhī : xiè dài zhuì luò ;

第四觉知:懈怠坠落;

cháng xíng jīng jìn , pò fán nǎo è , cuī fú sì mó , chū yīn jiè yù .

常行精进,破烦恼恶,摧伏四魔,出阴界狱。

dì wǔ jué wù : yú chī shēng sǐ ;

第五觉悟:愚痴生死;

pú sà cháng niàn , guǎng xué duō wén , zēng zhǎng zhì huì ,

菩萨常念,广学多闻,增长智慧,

chéng jiù biàn cái , jiào huà yī qiè , xī yǐ dà lè .

成就辩才,教化一切,悉以大乐。

dì liù jué zhī : pín kǔ duō yuàn , héng jié è yuán ;

第六觉知:贫苦多怨,横结恶缘;

pú sà bù shī , děng nìan yuàn qīn , bú niàn jiù è , bú zēng wù rén .

菩萨布施,等念怨亲,不念旧恶,不憎恶人。

dì qī jué wù : wǔ yù guò huàn ;

第七觉悟:五欲过患;

suī wéi sú rén , bù rǎn shì lè , cháng niàn sān yī , wǎ bō fǎ qì ,

虽为俗人,不染世乐,常念三衣,瓦钵法器,

zhì yuàn chū jiā , shǒu dào qīng bái , fàn xíng gāo yuǎn , cí bēi yī qiè .

志愿出家,守道清白,梵行高远,慈悲一切。

dìbājuézhī:shēngsǐchìrán,kǔnǎowúliàng;

第八觉知:生死炽然,苦恼无量;

fādàchéngxīn,pǔjìyīqiē,yuàndàizhòngshēng,shòuwúliàngkǔ,

发大乘心,普济一切,愿代众生,受无量苦,

lìngzhūzhòngshēng,bìjìngdàlè。

令诸众生,毕竟大乐。

rúcǐbāshì,nǎishìzhūfó,púsàdàrén,zhīsuǒjuéwù,

如此八事,乃是诸佛,菩萨大人,之所觉悟,

jīngjìnxíngdào,cíbēixiūhuì,chéngfǎshēnchuán,zhìnièpánàn。

精进行道,慈悲修慧,乘法身船,至涅槃岸。

fùhuánshēngsǐ,dùtuōzhòngshēng。yǐqiánbāshì,kāidǎoyīqiē,

复还生死,度脱众生。以前八事,开导一切,

lìngzhūzhòngshēng,juéshēngsǐkǔ,shèlíwǔyù,xiūxīnshèngdào。

令诸众生,觉生死苦,舍离五欲,修心圣道。

ruòfódìzǐ,sòngcǐbāshì,yúniànniànzhōng,mièwúliàngzuì,

若佛弟子,诵此八事,于念念中,灭无量罪,

jìnqùpútí,sùdēngzhèngjué,yǒngduànshēngsǐ,chángzhùkuàilè。

进趣菩提,速登正觉,永断生死,常住快乐。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经全文网